top of page

中文SBA分享- 文本與電影對讀⁣ | 高分靠筆記?!

見坊間比較少有關於中文SBA嘅分享,所以今次就同大家分享吓一啲關於中文SBA嘅少少心得~ 中文SBA應該間間學校都有啲唔同嘅,但我嗰時其中兩個就係要即場寫篇文去比較文本同電影嘅內容/主題/人物形象。⁣

1. 用圖表方式整筆記⁣

凡係要比較啲嘢,我啲筆記都會主要以圖表嘅方式去表達(見圖2),等自己容易啲溫同埋到時考SBA嘅時候唔需要再嘥時間諗啲比較角度。強烈建議大家要整筆記!!因為要就咁比較文本同電影嘅嘢係比較困難㗎!⁣


2. 留意SBA考核內容⁣

你老師應該會一早set好咗要考啲咩 (個範圍)。咁你整理筆記嘅時候都要諗埋到時自己答題嘅時候點樣去扣題。咁我自己就會特登highlight咗嗰啲扣題字眼,提醒番自己溫書嘅時候要重點記嗰啲。⁣

3⃣ 溫完之後就完?⁣

如果你係咁樣諗嘅話就大錯特錯啦!因為到時考SBA嘅時候時間緊迫會令到你更加緊張㗎,所以你都應該事先諗埋點樣structure篇文。通常我就係一個比較角度用一段黎寫嘅,然後連埋一個簡短嘅intro同結尾~ 另外,雖然你應該可以帶住本書去考 (我當時係咁),但我會建議你背定啲本書入面你覺得會常用到嘅對話內容等等。咁就可以慳返啲時間寫多啲內容!⁣

呢到就係我少少嘅心得🙌🏻 大家做SBA要加油呀🔥💪🏻⁣

bottom of page