top of page

DSE壓力爆煲點算?

其實,壓力並唔係一樣唔好嘅野。只不過,當壓力過大嘅時候,就會開始出現反效果😭 而DSE係一場長途賽,識得處理壓力同識得溫書同樣咁重要架!咁應該點處理d壓力?⁣

1️⃣ 適當地休息吓+遠離社交媒體⁣

休息是為了走更遠的路~ 如果壓力本身已經好大但你又唔夠瞓,咁樣你嘅壓力反而會繼續增加!同埋我會建議暫時唔好睇咁多IG, FB,因為你好多時會不知不覺咁同人地比較,變相又增加咗自己嘅壓力。⁣

2️⃣ 食野⁣

可能冇咩科學根據😂 但我壓力大食番d好味/甜野,人都開心d~ 同埋我會建議唔好食一d太熱氣嘅野,因為到時病咗影響倒考試表現就唔好啦!⁣

3️⃣ 搵朋友擤吓同傾吓⁣

有時屋企人未必係你最適合嘅傾訴對象,咁呢個時候你就可以搵吓你d friends傾吓啦~傾完出黎唔一定會得出d咩實際解決方法,但個心應該會舒服d🌬⁣

4️⃣ 盡力就好⁣

雖然我係一個完美主義者,但講到尾呢個世界d野好難十全十美。考試都一樣架~ 要天時地利人和先得,而當中有好多因素你都可能控制唔倒。盡咗力對得住自己就得啦💪🏻 過分執著最終真係會作繭自縛☹️

bottom of page