top of page

關於DSE你可能不知道的事

1. 貼barcode都有技巧可言😂

雖然貼barcode唔會嘥你幾多時間,但其實你可以喺開考前搣定半邊貼紙,等開考之後可以好容易就貼到落去答題簿到!


2. 紅外線考場📻

如果你係喺一d使用紅外線接收系統廣播嘅試場到考聆聽,其實係唔需要自己帶收音機去架!你只係需要帶一d有兩個絕緣環嘅耳筒去架ok!為保險起見,個人會建議帶定兩個耳筒以備不時之需。


3. 開考前問監考員拎張紙攝枱腳

我去嗰d學校嘅設施都比較殘舊😂當我一喺張枱到寫野,佢就會搖黎搖去。咁樣唔單止會影響到自己考試嘅狀態,仲有可能製造咗d噪音影響到其他人。所以呢,都係建議大家喺開考前就舉手🙋🏻‍♂️問監考員攞紙放喺枱腳下面啦。


4. 覆核多過4科所需嘅程序

一般黎講只可以覆核4科,但喺考生手冊入面佢都有講到如果想覆核多於4科應該點做嘅。如果你想覆核多過4科,你就要send email去考評局解釋點解自己有咁嘅需要。當時我學校就叫我地搵埋校長寫信嘅。但係大家就唔好抱太大期望啦,之前打過電話去考評局,佢話咁耐以黎都未試過有人成功。不過我覺得一試無妨啦,得就得,唔得就算~


5. 買卷唔需要等覆核完先買

如果你係就咁買卷而冇一科需要覆核成績嘅話,你就會喺你申請嗰日嘅40日內拎到份真跡。但假如你要覆核任何一科嘅成績,你就會喺覆核成績結果公布後的40日內先攞到份卷。

bottom of page